Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  ประกาศมหาวิทยาลัย
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  การสมัคร อัตราค่าสมัคร
  ขั้นตอนการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 

 เกี่ยวกับการสมัคร
  สมัครผ่านเว็บไซต์  
  พิมพ์ใบสมัคร 
  ตรวจสอบและข้อแก้ไขข้อมูล 

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

   สถิติการเข้าใช้    82,673    คน

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th