Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าหลัก
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  วิธีการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 
  เอกสารแนะแนว

 เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบการสมัคร

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

สถิติการเข้าใช้   51,239    คน

      ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
  | รอบที่ 1 | | รอบที่ 2 | | รอบที่ 3 | | รอบที่ 4 | | รอบที่ 5 |
 รอบที่ 1  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
15 - 31 ตุลาคม 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th (ปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.)
15 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้ (กำหนดให้ชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)
15 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
3 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายในการสงใบสมัครและเอกสารและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
25 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
26 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบความสามารถด้านศิลปะ โครงส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
29 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ ของระบบปกติและระบบพิเศษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
6 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ
7 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ ของระบบพิเศษ
8 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ ของระบบปกติและระบบพิเศษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th เวลา 18.00 น.
12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
15 - 19 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net
22 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 รอบที่ 2  การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
8 - 20 มกราคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th (ปิดรับสมัครในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.)
8 - 22 มกราคม 2561 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้ (กำหนดให้ชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)
8 - 23 มกราคม 2561 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
23 มกราคม 2561 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 6 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 7 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 8 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
   
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 5 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 6 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 7 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 8 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 9 กุมภาพันธ์ 2561
   
 เส้นทางที่ 3
 - โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 5 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 7 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2561
   
 เส้นทางที่ 4
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 7 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 8 กุมภาพันธ์ 2561
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 9 กุมภาพันธ์ 2561
   
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ กองบริการการศึกษา
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
24 กุมภาพันธ์ 2561 สอบข้อเขียน (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)
19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของระบบปกติ และระบบพิเศษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
23 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ของระบบปกติ
24 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ของระบบพิเศษและระบบเทียบเข้า (คณะดำเนินการเอง)
27 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
30 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
3 - 6 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Cleaing-house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net
8 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 รอบที่ 3  รอบรับตรงร่วมกัน
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
9 - 13 พฤษภาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net
9 - 14 พฤษภาคม 2561 ชำระเงินค่าสมัคร
26 - 28 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net
1 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
4 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://a.cupt.net
 รอบที่ 4  การรับแบบ Admission
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
6 - 10 มิถุนายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net
6 - 11 มิถุนายน 2561 ชำระเงินค่าสมัคร
13 มิถุนายน 2561 ตัดสิทธิ์ Clearing - house 1-3
4 - 6 กรกฏาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
13 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://a.cupt.net
 รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
กรกฏาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ดำเนินการโดย คณะ/วิทยาลัย
Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th