Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าหลัก
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  วิธีการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 
  เอกสารแนะแนว

 เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบการสมัคร

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

สถิติการเข้าใช้   51,239    คน
Untitled Document
ระเบียบการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
 ปกหน้า ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
2
 ปกหลัง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
3
 ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
4
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
6
 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
7
 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
8
 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
9
 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5)
10
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
11
 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
12
 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
13
 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
14
 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
15
 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5)
16
 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
17
 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
18
 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
19
 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
20
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
21
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
22
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
23
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
24
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
25
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
26
 เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
27
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
28
 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
29
 ตัวอย่างการคำนวณคะแนะ ที่ได้รับจากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2 )
30
 ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา คณะ วิทยาลัย
31
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33
 รายละเอียดหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34
 รายละเอียดอื่น ๆ
35
 ดาวน์โหลดระเบียบการ (Download ทั้งเล่ม)

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th