Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าหลัก
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  วิธีการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 
  เอกสารแนะแนว

 เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบการสมัคร

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

สถิติการเข้าใช้   51,239    คน
การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
  การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
  โครงการต่าง ๆ (ระบบปกติ)

  โครงการความสามารถพิเศษ (ระบบปกติ)
  โครงการต่าง ๆ (ระบบพิเศษ)
การรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา)

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
คุณสมบัติ
 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. ผู้สมัครต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬาดีเด่น ในระดับใดระดับหนึ่ง ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับจากวันประกาศรับสมัคร และมีระดับการแข่งขั้น ดังนี้
        3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ
        3.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ /ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่่งชาติ /ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ /ตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ
        3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
        3.4 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย หรือ
        3.5 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประจำปีของสมาคมต่าง ๆ
 ชนิดกีฬาที่รับสมัคร
        ชนิดกีฬาที่เคยจัดการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 หมายเหตุ :
        1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
        2. เมื่อได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โดยไม่มีข้อยกเว้น หากมีการยกเว้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจะตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถด้านกีฬา
        องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
        องค์ประกอบที่ 2 การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถด้านกีฬาหรือตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร
 ส่วนที่ 2 การทดสอบความสามารถด้านกีฬาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
 หมายเหตุ :
        1. กรณีผู้ที่ผ่านคัดเลือกในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาแล้วมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกโครงการต่างๆ ของระบบปกติและระบบพิเศษ (รอบที่ 1)
        2. ผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดเอกสารหลักฐานแสดงผลงานยืนยันความสามารถทางด้านกีฬาการเป็นตัวแทนนักกีฬา หรือการเข้าร่วมการแข่งขันเกีียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
        3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
        4. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถด้านกีฬา หรือผลงาน มาพร้อมใบสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
        กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านกีฬา

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0201
 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)  เภสัชศาสตร์
3.00
0301
 พย.บ. พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์
3.00
0401
 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์
2.50
0402
 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย  สาธารณสุขศาสตร์
2.50
0403
 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขศาสตร์
2.50
0404
 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาธารณสุขศาสตร์
2.50
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
2.75
0502
 วท.บ. ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
2.75
0503
 วท.บ. ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์
2.75
0504
 วท.บ. ฟิสิกส์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)  วิทยาศาสตร์
2.75
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
2.75
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
2.50
0507
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
2.75
0603
 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยี
2.00
0605
 วท.บ. สัตวศาสตร์  เทคโนโลยี
2.00
0606
 วท.บ. ประมง  เทคโนโลยี
2.00
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
2.00
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
2.00
1101
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1102
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1103
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1104
 ศป.บ. นฤมิตศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1105
 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1201
 บช.บ. บัญชีบัณฑิต  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1203
 บธ.บ. การตลาด  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1204
 บธ.บ. การจัดการ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1205
 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1207
 บธ.บ. การบริหารการเงิน  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1208
 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1209
 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1210
 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1301
 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.00
1302
 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.00
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1601
 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
3.00
1604
 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
3.00
1608
 วท.บ. จิตวิทยา  ศึกษาศาสตร์
2.75
1609
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  ศึกษาศาสตร์
2.50
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
2.00
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
     1. ดนตรีพื้นบ้าน /พื้นเมือง หมายถึง ดนตรีที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น ชุมชุนจากทุกภูมิภาคที่ยึดถือปฏิบัติพัฒนาสืบทอดมาจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคม และวัฒนธรรมนั้น ๆ
     2. นาฏศิลป์พื้นบ้าน / พื้นเมือง หมายถึง รูปแบบการฟ้อนรำที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนจากทุกภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และวัฒนธรรมนั้น ๆ
     3. ขับร้องพื้นบ้าน / พื้นเมือง หมายถึง การขับ การร้อง การลำ หรือรูปแบบการออกเสียงที่ใช้ท่วงทำนองในแต่ละท้องถิ่นชุมชนจากทุกภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และวัฒนธรรมนั้น ๆ
     4. ศิลปะหรือหัตถกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะประเภทจิตกรรม และประติมากรรม จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ วาดภาพ งานใบตอง แกะสลัก ร้อยมาลัย จัดสวน และประดับตกแต่งดอกไม้
     5. ภาษาและวรรณศิลป์ หมายถึง การแสดงออกโดยใช้ภาษา และวาทศิลป์ เช่น พิธีกร สุนทรพจน์ โต้วาที เป็นต้น
คุณสมบัติ
 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ดังนี้
        3.1 ประเภทดนตรีพื้นบ้าน /พื้นเมือง
        3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง /พื้นเมือง
        3.3 ประเภทขับร้องพื้นบ้าน /พื้นเมือง
        3.4 ประเภทศิลปะหรือหัตถกรรม
        3.5 ประเภทภาษาและวัรรณศิลป์
 4. เป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับสถาบัน โดยแนบหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร แผ่นบันทึกข้อมูล (CD, DVD) หรือหนังสือรับรองจากทางสถานศึกษา
 5. ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทผลงาน ตามข้อ 3 ได้เพียง 1 ประเภท และต้องเข้าทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทผลงาน เท่านั้น
 6. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศ และให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบมาเอง
 7. คณะกรรมการการคัดเลือก จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นศิลปวัฒนธรรม
 8. การตัดสินผลการคีัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยลัยมหาสารคาม
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
        องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
        องค์ประกอบที่ 2 การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรือตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร
 ส่วนที่ 2 การทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ ในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของระบบปกติและระบบพิเศษ (รอบที่ 1)
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
        กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0301
 พย.บ. พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์
3.00
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
2.75
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
2.75
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
2.50
0507
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
2.75
0603
 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยี
2.00
0606
 วท.บ. ประมง  เทคโนโลยี
2.00
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
2.00
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
2.00
1101
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1102
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1103
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1104
 ศป.บ. นฤมิตศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1105
 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2.00
1201
 บช.บ. บัญชีบัณฑิต  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1203
 บธ.บ. การตลาด  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1204
 บธ.บ. การจัดการ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1205
 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1207
 บธ.บ. การบริหารการเงิน  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1208
 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1209
 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1210
 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2.75
1301
 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.00
1302
 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.00
1401
 ศศ.บ. ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.00
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1601
 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
3.00
1604
 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
3.00
1605
 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
3.00
1608
 วท.บ. จิตวิทยา  ศึกษาศาสตร์
2.75
1609
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  ศึกษาศาสตร์
2.50
1703
 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ศิลปกรรมศาสตร์
2.00
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
2.00
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการเพชรราชพฤกษ์)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาการ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการเพชรราชพฤกษ์)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
2.75
0502
 วท.บ. ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
3.00
0503
 วท.บ. ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์
2.75
0504
 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)  วิทยาศาสตร์
2.75
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
3.00
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
2.50
0507
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
2.75

การรับเข้าศึกษา (โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความรู้ด้านวิชาการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านสิ่งแวดล้อม และวิชาการ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0802
 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความเหมาะสม มีทักษะความรู้ และมีความสามารถที่จะศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศจนสำเร็จการศึกษา
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 - 0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ด้านวิชาการ
 - 0902 วท.บ. เทคโนโลยีสานสนเทศ ด้านวิชาการ
 - 0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 - 0904 วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ด้านวิชาการ
 - 0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ ด้านวิชาการ
 - 0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ด้านผลิตสื่อสารมวลชน และการสื่อสาร

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0901
 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
ไม่กำหนด
0902
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
ไม่กำหนด
0903
 วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาการสารสนเทศ
2.50
0904
 วท.บ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  วิทยาการสารสนเทศ
2.00
0905
 วท.บ ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
2.00
0906
 นศ.บ นิเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
3.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านวิชาการ และหนังสือรับรองความประพฤติ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
3.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการดาวอินทนิล)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีทักษะโดดเด่นหรือมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมไปถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชียวชาญพิเศษ ในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 - 1401 ศศ.บ. ภาษาไทย ด้านภาษาไทย
 - 1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ด้านการออกแบบและการเขียนงานสื่อสิ่งพิมพ์
 - 1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาอังกฤษ
 - 1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้านภาษาอังกฤษ
 - 1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านภาษาอังกฤษ
 - 1406 ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านภาษาจีนและใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขั้นไป
 - 1407 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ด้านภาษาญี่ปุ่น
 - 1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ด้านภาษาฝรั่งเศส
 - 1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์
 - 1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน
 - 1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ด้านภูมิศาสตร์หรือทรัพยากร
 - 1412 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี ด้านภาษาเกาหลี
 - 1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) ด้านภาษาเขมร
 - 1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) ด้านภาษาลาว
 - 1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) ด้านภาษาเวียดนาม

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการดาวอินทนิล)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1401
 ศศ.บ. ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1402
 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1403
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.00
1404
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.50
1405
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.00
1406
 ศศ.บ. ภาษาจีน  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1407
 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.00
1408
 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1409
 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1410
 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1411
 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.00
1412
 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1413
 ศศ.บ. ภาษาแลวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1414
 ศศ.บ. ภาษาแลวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50
1415
 ศศ.บ. ภาษาแลวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.50

การรับเข้าศึกษา (โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการเรียนปานกลาง - ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านรัฐศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านวิชาการ และอื่น ๆ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการ COPAG ONE)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการเรียนระดับดี - ดีมาก
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านวิชาการ และอื่น ๆ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
3.00
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
3.00
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
3.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ และศิลปะการแสดง
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 - 1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ ด้านทัศนศิลป์
 - 1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง ด้านศิลปะการแสดง
 - 1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1701
 ศป.บ. ทัศนศิลป์  ศิลปกรรมศาสตร์
2.00
1702
 ศป.บ. ศิลปะการแสดง  ศิลปกรรมศาสตร์
2.00
1703
 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ศิลปกรรมศาสตร์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก)

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1801
 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมเด่น ในโรงเรียน การรับใช้สังคม ศิลปะ การงานอาชีพ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์)

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านนิติศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านการบริการสังคมและจิตอาสา

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
2.75

การรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ))

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความเหมาะสม มีทักษะความรู้และมีความสามารถที่จะศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศจนสำเร็จการศึกษา
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านวิชาการ

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
0901
 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
ไม่กำหนด
0902
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
ไม่กำหนด
0904
 วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  วิทยาการสารสนเทศ
2.00
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ))

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก)

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
1801
 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2.00

การรับเข้าศึกษา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ))

คุณสมบัติ
 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีทัศนคติต่อการเรียนรู้ ทางด้านนิติศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางเกณฑ์การพิจารณา (ด้านล่าง)
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
 ด้านการบริการสังคม และจิตอาสา

เกณฑ์การพิจารณา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
2.75

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th