Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าหลัก
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  วิธีการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 
  เอกสารแนะแนว

 เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบการสมัคร

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

สถิติการเข้าใช้   51,239    คน
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
  แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
  โครงการต่าง ๆ (ระบบปกติ)

  โครงการความสามารถพิเศษ (ระบบปกติ)
  โครงการต่าง ๆ (ระบบพิเศษ)
แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0201
 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)  เภสัชศาสตร์
1
0301
 พย.บ. พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์
1
0401
 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์
1
0402
 วท.บ. โภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย  สาธารณสุขศาสตร์
1
0403
 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขศาสตร์
1
0404
 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาธารณสุขศาสตร์
1
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
2
0502
 วท.บ. ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
2
0503
 วท.บ. ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์
2
0504
 วท.บ. ฟิสิกส์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)  วิทยาศาสตร์
2
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
2
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
5
0507
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
1
0603
 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยี
2
0605
 วท.บ. สัตวศาสตร์  เทคโนโลยี
2
0606
 วท.บ. ประมง  เทคโนโลยี
1
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
2
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
5
1101
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1102
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1103
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1104
 ศป.บ. นฤมิตศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1105
 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1201
 บช.บ. บัญชีบัณฑิต  การบัญชีและการจัดการ
5
1203
 บธ.บ. การตลาด  การบัญชีและการจัดการ
5
1204
 บธ.บ. การจัดการ  การบัญชีและการจัดการ
5
1205
 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
5
1207
 บธ.บ. การบริหารการเงิน  การบัญชีและการจัดการ
5
1208
 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2
1209
 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบัญชีและการจัดการ
2
1210
 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
5
1301
 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2
1302
 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1601
 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
1
1604
 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
1
1608
 วท.บ. จิตวิทยา  ศึกษาศาสตร์
1
1609
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  ศึกษาศาสตร์
20
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
4
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
3
รวม
118

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0301
 พย.บ. พยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์
1
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
2
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
1
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
5
0503
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
1
0603
 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยี
2
0606
 วท.บ. ประมง  เทคโนโลยี
1
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
1
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
5
1101
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1102
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1103
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1104
 ศป.บ. นฤมิตศิลป์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1105
 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1
1201
 บช.บ. บัญชีบัณฑิต  การบัญชีและการจัดการ
5
1203
 บธ.บ. การตลาด  การบัญชีและการจัดการ
5
1204
 บธ.บ. การจัดการ  การบัญชีและการจัดการ
5
1205
 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
5
1207
 บธ.บ. การบริหารการเงิน  การบัญชีและการจัดการ
5
1208
 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
2
1209
 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบัญชีและการจัดการ
2
1210
 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบัญชีและการจัดการ
5
1301
 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2
1302
 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม  การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2
1401
 ศศ.บ. ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2
1601
 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
1
1604
 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
1
1605
 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)  ศึกษาศาสตร์
1
1608
 วท.บ. จิตวิทยา  ศึกษาศาสตร์
1
1609
 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  ศึกษาศาสตร์
5
1703
 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ศิลปกรรมศาสตร์
5
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
10
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
3
รวม
104

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการเพชรราชพฤกษ์)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0501
 วท.บ. เคมี  วิทยาศาสตร์
34
0502
 วท.บ. ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
26
0503
 วท.บ. ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์
15
0504
 วท.บ. ฟิสิกส์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)  วิทยาศาสตร์
15
0505
 วท.บ. คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
12
0506
 วท.บ. สถิติ  วิทยาศาสตร์
13
0507
 วท.บ. จุลชีววิทยา  วิทยาศาสตร์
8
รวม
123

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0801
 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2
0802
 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1
0803
 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
8
รวม
11

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0901
 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
20
0902
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
30
0903
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาการสารสนเทศ
60
0904
 วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  วิทยาการสารสนเทศ
50
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
7
0906
 นศ.บ. นิเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
20
รวม
187

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1001
 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์
50
รวม
50

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการดาวอินทนิล)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1401
 ศศ.บ. ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1402
 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1403
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1404
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อสารสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
1405
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
1406
 ศศ.บ. ภาษาจีน  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1407
 ศศ.บ. ภาษาญีปุ่น  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1408
 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
1409
 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1410
 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
1411
 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
1412
 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
1413
 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
1414
 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
1415
 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
รวม
124

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
89
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
89
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
39
รวม
217

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการ COPAG ONE)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1501
 ร.บ. การเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5
1502
 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5
1503
 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
5
รวม
15

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1701
 ศป.บ. ทัศนศิลป์  ศิลปกรรมศาสตร์
25
1702
 ศป.บ. ศิลปะการแสดง  ศิลปกรรมศาสตร์
25
1703
 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ศิลปกรรมศาสตร์
20
รวม
70

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1801
 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10
รวม
10

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1901
 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม  วัฒนธรรมศาสตร์
60
รวม
60

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์)

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
44
รวม
44

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
0901
 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  วิทยาการสารสนเทศ
10
0902
 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
20
0904
 วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  วิทยาการสารสนเทศ
20
0905
 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  วิทยาการสารสนเทศ
10
รวม
60

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
1801
 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
5
รวม
5

แผนการรับเข้าศึกษา (โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ))

รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ/วิทยาลัย
จำนวนการรับ (คน)
2001
 น.บ. นิติศาสตร์  นิติศาสตร์
40
รวม
40

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th