Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าหลัก
  แผนการรับเข้าศึกษา
  การรับเข้าศึกษา
  วิธีการสมัคร
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ 
  แบบฟอร์ม 
  เอกสารแนะแนว

 เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบการสมัคร

 Link ที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  กองบริการการศึกษา
  ทปอ.
  TCAS

สถิติการเข้าใช้   51,240    คน
การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
 วิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

 อัตราค่าสมัคร  ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร
        ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
        2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร เลือกเมนู สมัครผ่านเว็บไซต์ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
        2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด บันทึกข้อมูลการสมัคร (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งนี้ผู้สมัครสามารสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
        2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่ให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร
หมายเหตุ :
        1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
        2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน
        ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร
        ผู้สมัครต้องนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) ผ่านธนาคารที่กำหนดให้ ซึ่งต้องชำระเงินไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ของตนเองเท่านั้น
        ทั้งนีิ การชำระเงินผ่านธนาคารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากธนาคาร และได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) หรือ บางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชำระเงินไวในใบสมัครดำเนินการ ดังนี้
        3.1 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ และ วัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
        3.2 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) ได้ที่ธนาคารที่กำหนดให้ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ
             - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ
             - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ
             - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ
             - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
        3.3 ผู้สมัครสามาถชำระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไวในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน ซึ่งจะมีกำหนดการชำระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบแสดงใบสมัคร
หมายเหตุ :
        โปรดสำเนาใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง เนื่องจากต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 4 การนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
        4.1 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถนำส่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
        ทั้งนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของกาาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง
        4.2 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถนำส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1)
        ทั้งนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
การเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
        1. ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
        2. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
        3. ใบระเบียนผลการเรียน
           3.1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
           3.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
           3.3 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน กศน. ใข้ใบระเบียนแสดงผลการแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
        5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ - สกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับเอกสารประกอบการสมัคร)
        6. แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่โครงการกำหนด จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถ หรือผลงานให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
        7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ชุด (กรณีสมัครโครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
        8. ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด (กรณีสมัครโครงการดาวอินทนิล ในสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
        ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ชำระเงินผ่านธนาคาร และส่งเอกสารประกอบการสมัครแล้ว การตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านระบบ ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู ตรวจสอบการสมัคร
ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบตรวจสอบข้อมุลการสมัคร

        หากพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องส่งเอกสารใดเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัยโปรดดำเนินการโดยด่วน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204
        ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ และขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th