Untitled Document

  

 

 

 

 
 รายละเอียดการสมัคร
  หน้าแรก
  หลักสูตรและแผนการรับ
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  วิธีการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต
  ปฏิทินการดำเนินงาน
  ระเบียบการ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  เอกสารแนะแนว
  โปรแกรมคำนวณคะแนน

เกี่ยวกับการสมัคร
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
      (รายบุคคล) 
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร
      (รายสถานศึกษา) 

   สถิติการเข้าใช้    98,657    คน

Untitled Document
 
สถานที่ติดต่อ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204  
หมายเลขโทรสาร : 0-4375-4377
เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th